Top Ad unit 728 × 90

Update

recent

ครม. ไทย เห็นความสำคัญของจักรยานแล้ว!!

 พลังของชุมชนชาวจักรยานผนวกกับการก่อเกิดกระแส "นิยมจักรยาน" ที่แพร่กระจายไปในทุกเขตทุกเมืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงการจักรยาน ล้วนมีส่วนช่วยให้กระแสความสนใจการใช้ "จักรยาน" มีมากขึ้นแบบกราฟตั้งชัน.. ท้ายที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นพ้องกับมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแล้ว


ภายในสองปีนับจากนี้ไป.. คือแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายหลักที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดขึ้น ให้ยึดว่า.. การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีในการเดินทางระยะสั้นที่สำคัญ และให้หน่วยงานภาครัฐนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ 


จากนี้ไปพวกเราชาวจักรยานควรจะได้ติดตามความคืบหน้าของนโยบายดังกล่าวนี้กันละ เพราะมีหลายแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดออกมา อาทิ 

  • กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ และพัฒนาทักษะการเดิน การใช้จักรยาน ความเข้าใจในการใช้สัญญามือ การติดตั้งหรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ตลอดจนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเดินและการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางไปยังสถานศึกษา 
  • กระทรวงการคลัง หามาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม
  • กระทรวงอุตสาหกรรม หามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการทางธุรกิจหรือสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการเดินและจักรยาน
  • กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปศึกษาและแก้ไขกฎกระทรวง หรือ พรบ. เกี่ยวกับอาคารต่างๆ จัดให้มีที่จอดจักรยานซึ่งสะดวกปลอดภัย และสนับสนุนการเดินทางเท้าหรือการใช้จักรยาน
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนับสนุนและรถณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานเดินทาง หรือท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นให้บรรดาผู้ประกอบการที่พักต่างๆ มีจักรยานให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

เห็นได้ว่า มติครม. ที่ปรากฏออกมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา.. กลายเป็นของขวัญที่สำคัญสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้จักรยานและผู้ที่กำลังจะใช้จักรยานได้อย่างน่ายินดี เหลือก็แต่ว่า.. สิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไป ชาวจักรยานอย่างเราๆ จะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงเกิดขึ้นบ้าง.. มาต้ังความหวังเฝ้าดู และคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ..​

ครม. ไทย เห็นความสำคัญของจักรยานแล้ว!! Reviewed by zangzaew on 20:00 Rating: 5
All Rights Reserved by Bikegazine.com © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.